แบบสำรวจความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่แนะนำระบบ

1/10

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

2/10

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน ติดต่อและให้บริการแก่ท่านด้วยกริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

3/10

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ Business Cash Management เป็นอย่างดี


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

4/10

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน ให้การบริการแก่ท่านตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

5/10

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน แก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

6/10

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน แนะนำการใช้งานแก่ท่านเป็นที่เข้าใจ


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

7/10

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน ให้คำแนะนำในส่วนของบริการที่ท่านใช้จริงในระบบ SCB BUSSINESS NET


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

8/10

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน Backup ข้อมูลที่ท่านใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

9/10

ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งาน


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

10/10

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม