แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ Project Manager

1/13

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

2/13

Project Manager มีความเข้าใจใน requirement (ความต้องการ) ของลูกค้าใน project นี้เป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

3/13

Project Manager มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารและสามารถให้คำแนะนำทีม memberใน project ได้เป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

4/13

Project Manager มีการกำหนดระยะเวลา(Timeline)การดำเนินการของ project เหมาะสมอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

5/13

Project Manager มีความสามารถในการจัดการ(Manage)และควบคุม(Control)ทุกชิ้นงานใน project ได้ครบถ้วน


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

6/13

Project Manager สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานใน project ได้ครบถ้วน


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

7/13

Project Manager มีการแจ้งความคืบหน้า(Status Update)ของการดำเนินงานของ project สม่ำเสมอ


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

8/13

Project Manager มีบุคลิกที่เหมาะสมมีความเป็นผู้นำ น่าเชื่อถือ


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

9/13

Project Manager สามารถสื่อสารกับทีม member ใน project เข้าใจได้ดี


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

10/13

Project Manager สามารถให้ความช่วยเหลือกับทีม member ในเรื่องต่างๆของ project เป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

11/13

Project Manager มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ระหว่างลูกค้าและธนาคารเป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

12/13

Project Manager สามารถจัดการ project (Manage Project)ได้ตรงตามระยะเวลา(Timeline)ที่กำหนดไว้


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

13/13

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม