แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ Implementation Manager (Corp) สำหรับภายในองค์กร

1/10

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

2/10

Implementation Manager ใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมิตรและมีมารยาทที่ดี


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

3/10

Implementation Manager ดูแลการใช้บริการของลูกค้า จนกระทั่งสามารถทำรายการครั้งแรกได้เรียบร้อย


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

4/10

Implementation Manager มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และสามารถแนะนำการใช้บริการได้เป็นอย่างดี


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

5/10

Implementation Manager สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

6/10

Implementation Manager มีการตกลงกำหนดระยะเวลาขั้นตอนการให้บริการร่วมกันกับลูกค้า และแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการ


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

7/10

Implementation Manager สามารถดำเนินการได้ตรงตามแผนงานที่วางไว้


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

8/10

Implementation Manager มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

9/10

ภาพรวมระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ Implementation Manager


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

10/10

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม