แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ Project Manager สำหรับภายในองค์กร

1/15

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

2/15

Project Manager มีความเข้าใจใน requirement (ความต้องการ) ของลูกค้าใน project นี้เป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

3/15

Project Manager มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารและสามารถให้คำแนะนำทีม memberใน project ได้เป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

4/15

Project Manager มีการกำหนดระยะเวลา(Timeline)การดำเนินการของ project เหมาะสมอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

5/15

Project Manager มีความสามารถในการจัดการ(Manage)และควบคุม(Control)ทุกชิ้นงานใน project ได้ครบถ้วน


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

6/15

Project Manager สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานใน project ได้ครบถ้วน


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

7/15

Project Manager มีการแจ้งความคืบหน้า(Status Update)ของการดำเนินงานของ project สม่ำเสมอ


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

8/15

Project Manager มีบุคลิกที่เหมาะสมมีความเป็นผู้นำ น่าเชื่อถือ


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

9/15

Project Manager สามารถสื่อสารกับทีม member ใน project เข้าใจได้ดี


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

10/15

Project Manager สามารถให้ความช่วยเหลือกับทีม member ในเรื่องต่างๆของ project เป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

11/15

Project Manager มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ระหว่างลูกค้าและธนาคารเป็นอย่างไร


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

12/15

Project Manager สามารถจัดการ project (Manage Project)ได้ตรงตามระยะเวลา(Timeline)ที่กำหนดไว้


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

13/15

Project Manager รู้หน้าที่ (Role)ในงานของตนเองมากน้อยเพียงใด


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

14/15

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของ Project Manager


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

15/15

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม