แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ Business Implementation ภายในองค์กร

1/8

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

2/8

เจ้าหน้าที่ Business Implementation มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญา และสามารถอธิบายข้อมูลได้เป็นอย่างดี


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

3/8

เจ้าหน้าที่ Business Implementation สามารถตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาของท่านด้วยความรวดเร็ว


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

4/8

เจ้าหน้าที่ Business Implementation มีการนัดหมายและให้บริการท่านตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

5/8

เจ้าหน้าที่ Business Implementation ให้บริการแก่ท่านด้วยความสุภาพ


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

6/8

เจ้าหน้าที่ Business Implementation รู้หน้าที่ (Role)ในงานของตนเอง


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

7/8

ภาพรวมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Business Implementation


ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม

8/8

ถัดไป
กลับไป
ยืนยันการตอบแบบสอบถาม